Stichting 'Frans van den Berg'


Doelstellingen, Privacy en Register van Verwerking


De doelstellingen van de Stichting Frans van den Berg zijn vastgelegd in de statuten. Kernpunt daarvan is:
In zijn algemeenheid het geven van bekendheid omtrent de persoon en het werk van de kunstschilder Frans van den Berg (*Leiderdorp 17 nov 1919, +Maastricht 18 aug. 1989), meer in het bijzonder het daartoe uitgeven van publicaties en het inrichten van tentoonstellingen, alsmede het verwerven, inrichten en beheren van een documentatiecentrum en archief.
De Stichting is dan ook bezig met een uitvoerige inventarisatie van het werk van Frans van den Berg. Daarom wordt eenieder die werk in eigendom heeft van deze kunstenaar dat nog niet bij de stichting bekend is, uitgenodigd met de stichting kontakt op te nemen. Zie de rubriek Inventarisatie bij Stichting.

Een opsomming van de activiteiten de stichting vindt u ook in het hoofdstuk Stichting.
Door middel van deze website wil de stichting een stukje invulling geven aan de doelstelling de persoon Frans van den Berg en zijn kunst meer bekendheid te geven.
De Stichting Frans van den Berg is gevestigd in Thorn en staat geregistreerd onder het RSI Nummer 814085945.

Hieronder vindt u de Privacy-verklaring van de Stichting Frans van den Berg:


PRIVACYVERKLARING

1. Privacy
Deze privacyverklaring beschrijft het beleid van de Stichting Frans van den Berg te Thorn (hierna ook te noemen: de stichting). Deze privacyverklaring ziet op:
a. personen die in het bezit zijn van een of meer kunstwerken vervaardigd door Frans van den Berg en wier persoonsgegevens als zodanig zijn of worden opgenomen in het inventarisatieregister van de stichting;
b. de gebruikers van de website van de stichting www.stichtingfransvandenberg.nl
De privacyverklaring geeft weer hoe de stichting de persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens de stichting verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten de bezitters van kunstwerken en de gebruikers van de website op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunnen uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

2. Verkrijgen persoonsgegevens van bezitters van kunstwerken
De stichting verkrijgt uw persoonsgegevens:
· van uzelf bij invulling van het inventarisatieformulier of door uw aanmelding langs andere weg, bijv. via de website;
· van derden, bijv. in geval van overdracht van een kunstwerk, maar dan alleen na door u verleende toestemming.

3. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens van bezitters van kunstwerken
De stichting verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van haar inventarisatie van kunstwerken van Frans van den Berg en om contact met u te kunnen opnemen in het kader van de activiteiten van de stichting, zoals het houden van tentoonstellingen. De stichting verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de door u gegeven toestemming.

In onderstaand schema is beschreven welke persoonsgegevens de stichting van bezitters van kunstwerken van Frans van den Berg verwerkt en met welk doel.


Persoonsgegevens
Doeleinden
Naam (inclusief initialen en evt. titel)
Voor de juiste aanhef in onze correspondentie
Adres
Om contact met u op te kunnen nemen
E-mailadres
Om contact met u op te kunnen nemen en zo nodig digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer
Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht
Voor de juiste aanhef

4. Bewaartermijn persoonsgegevens van bezitters van kunstwerken
Uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang u geregistreerd bent als bezitter van een kunstwerk vervaardigd door Frans van den Berg.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:
· u niet langer bezitter bent van een kunstwerk dat in het register van de stichting is opgenomen;
· uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt.

5. De persoonsgegevens van bezitters van kunstwerken en derden
De stichting deelt de persoonsgegevens van bezitters van kunstwerken niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. De stichting kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

6. De website van de stichting
www.stichtingfransvandenberg.nl is de website van de Stichting Frans van den Berg.
Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de verbetering van onze website en worden maximaal twee jaar bewaard. De stichting verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.
De stichting maakt op haar website geen gebruik van cookies.

7. Uw rechten
U hebt het recht de stichting te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
Een dergelijk verzoek kunt u richten aan het secretariaat van de stichting of aan: stichtingfvdb@gmail.com .
Tenslotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

8. De veiligheid van uw persoonsgegevens
De stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
De stichting behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven wij daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.stichtingfransvandenberg.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren wij u over deze wijzigingen.

10. Contact
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot het secretariaat van de stichting of kunt u contact opnemen via stichtingfvdb@gmail.com

Thorn, 11 juli 2018

Copyright - Stichting Frans van den Berg