Beleidsplan voor de jaren 2019 t/m 2023Dit beleidsplan geeft inzicht in de wijze waarop gedurende de jaren 2019 t/m 2023 uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de stichting.
 
1. De door de stichting te verrichten werkzaamheden
 
De stichting heeft volgens haar statuten ten doel het geven van bekendheid omtrent de persoon en het werk van de kunstschilder Frans van den Berg, 
geboren te Leiderdorp op 17 november 1919 en overleden te Maastricht op 18
augustus 1989, meer in het bijzonder het daartoe uitgeven van publicaties en het inrichten van tentoonstellingen, alsmede het verwerven, inrichten en beheren van een documentatiecentrum en archief.
 
De stichting tracht in de periode 2013 t/m 2017 deze doelstelling onder meer te verwezenlijken door:
 
a. het organiseren van tentoonstellingen.
 
b. het uitgeven van publicaties, waaronder publicaties in het kader van de te 
organiseren tentoonstellingen (affiches, folders, uitnodigingen);
 
c. het verkopen van de bestaande, door de stichting uitgegeven publicaties 
waaronder boek, DVD en ansichtkaarten met afbeeldingen van werk van 
de kunstenaar;
 
d. het onderhouden van de website van de stichting www.stichtingfransvandenberg.nl;
 
e. het inventariseren van de werken van de kunstenaar en het beheren en 
uitbouwen van het documentatiecentrum en archief van de stichting;
 
f. het beschermen van de werken van de kunstenaar en het daartoe
onderhouden van contacten met derden waaronder gemeenten en musea.
 
2. De wijze waarop de stichting fondsen wil verwerven
 
De voor de verwezenlijking van haar doelstellingen benodigde middelen verwerft de stichting door:
 
a. de opbrengst van de verkoop van door de stichting uitgegeven boeken, 
DVD’s, ansichtkaarten en overige publicaties;
 
b. heffing van entreegelden van door de stichting georganiseerde 
tentoonstellingen;
 
c. subsidies, donaties en bijdragen van sponsoren;
 
d. de opbrengsten van belegging van haar vermogen;
 
e. hetgeen de stichting door erfstelling of legaat of op enigerlei andere wijze 
verkrijgt.
 
 
3. De wijze waarop de instelling haar vermogen zal beheren
 
De stichting beheert haar vermogen door:  
 
a. de belegging van de liquide middelen door middel van een spaarrekening
of deposito;
 
b. het aanhouden en beheren van voorraden van door de stichting 
uitgegeven publicaties (boeken, DVD’s, ansichtkaarten);
 
c. het beheren van de door de stichting verworven werken van Frans van den 
Berg.
 
4. De wijze waarop en aan welke doelen verkregen inkomsten worden besteed
 
De door belegging van haar vermogen verkregen middelen worden door de 
stichting als volgt besteed:
 
 het bekostigen van de in onderdeel 1. onder a t/m f genoemde activiteiten;
 
 het bestrijden van de operationele kosten van de stichting, waaronder de
kosten van administratie en de kosten van de website.
 
De leden van het bestuur van de stichting genieten geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.
 
5. De omvang van het vermogen van de stichting
 
De stichting wenst een zeker minimumvermogen aan te houden zodat zij bij 
tegenvallende inkomsten en/of onverwacht hoge uitgaven in staat is de op haar
drukkende kosten als bedoeld in het voorgaande onderdeel te bestrijden, en 
aldus de ongestoorde voortgang van haar activiteiten te kunnen waarborgen. In
dit verband is het bestuur van oordeel dat het huidige vermogen van de stichting, per 31 december 2018 groot € 5.378, niet te hoog en eerder te laag is om als buffer te kunnen dienen.

Copyright - Stichting Frans van den Berg